1 / 10
J.D. Chakravarthi (Satya), Saurabh Shukla (Kallu Mama) zdroj: imdb.com

Satya (1998)

J.D. Chakravarthi (Satya)
Saurabh Shukla (Kallu Mama)
zdroj: imdb.com