4 / 10
Saurabh Shukla (Sergeant Srinivas), Dev Patel (Older Jamal)

Milionár z chatrče (2008)

Saurabh Shukla (Sergeant Srinivas)
Dev Patel (Older Jamal) - mal 18 rokov